Politikalarımız

İzmir Doğalgaz temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş, uluslararası işletim ve yönetim prensipleri doğrultusunda; 

 • Toplam kalite anlayışını ön planda tutarak, ürettiği hizmetlerin kalitesini sürekli ölçmeyi, değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Müşterilerinin beklentilerinin ötesine geçmeyi, yürüttüğü her faaliyette hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerini yürürlükteki Çevre ve İş Güvenliği yasal mevzuatları çerçevesinde yürütmeyi, 
 • Çevre kirliliğini oluşturmadan önlemek, oluşan atıkları uygun metotlarla bertaraf etmeyi ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çevre boyutlarımızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
 • Yürüttüğü tüm faaliyetlerde insan sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek riskleri ve meslek hastalıklarını önlemeyi ve bu konuda tedbirler almayı,
 • Çalışanlarını, kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,
 • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında; çalışanlarının ve paydaşlarının eğitim ve iletişim kanallarıyla bilincini arttırmayı,
 • İçinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre duyarlılığı yaklaşımları ile müşteri memnuniyetini sağlayan, güvenli, ekonomik ve bilimsel temellere dayanan bir hizmet anlayışıyla çalışmayı, 
 • Kendisiyle çalışan diğer firmaların da Kalite Yönetim Sistemi konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmayı,
 • Doğalgaz yan sektörünün gelişimini desteklemeyi,
 • Ekip ruhunu benimseyen, öğrenmeye ve yeniliğe açık, işini takip eden elemanlarla çalışmayı,
 • Doğalgaz kullanımını hızla tüm kentte yaygınlaştırmayı ve işini yaparken yerel yönetimlerin desteğini sağlamayı,
 • Taahhüdü altında olan tüm işlerini kusursuz ve zamanında yerine getirmeyi,

Kabul ve taahhüt etmektedir.   
 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İZMİR DOĞALGAZ A.Ş. olarak, iş sürekliliğini sağlamak ve riskleri minimize ederek güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak, hasar riskini en aza indirmek, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması adına; tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı bilgi varlıklarımızı(1) korumak en temel amacımızdır.

Bu doğrultuda;

 • Bilginin herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacağını,
 • Bilgilerin gizliliğinin sağlanacağını,
 • Bilgi bütünlüğünün muhafaza edileceğini,
 • Muhafaza edilen iş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacağını,
 • Yasal ve Mevzuat gereksinimlerinin, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlerin sürekli izleneceğini,
 • İş Sürekliliği Planlarının geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacağını (2),
 • Bilgi Güvenliği Eğitiminin tüm çalışanlar için geçerli olacağını,
 • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlallerinin raporlanacağını ve araştırılmasının sağlanacağını,
 • Prosedürlerin, politikayı destekleyici şekilde hazırlanacağını, (Virüse karşı korunma, şifreleme ve süreklilik planları, vb.)
 • Tüm yöneticilerin Politikanın sürdürülmesi ve uygulanmasından ve personel dahil tüm paydaşları tarafından anlaşılmasından doğrudan sorumlu olduğunu

Kabul ve taahhüt ederiz

 

(1) Bilgi farklı formatlarda var olabilir; herhangi bir manyetik ortam (DVD, bellek çubuğu, vb.), basılı ya da yazılı kağıt, faks, sözlü konuşmalar (tele konferans, video konferans, vb.)

(2) Bu plan gerektiğinde kullanıcıların bilgileri ve temel hizmetlere erişim sağlar.

*** Politika, Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından yıllık olarak gözden geçirilmektedir.***


 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

 • Doğalgaz dağıtım faaliyetlerimizde, enerji kaynaklarını ve kullanım alanlarını iyi değerlendirip, etkin bir şekilde yönetmeyi,
 • Enerji yönetim sürecine bağlı olarak amaçları ve enerji hedeflerini oluşturulmayı, sistemi düzenli olarak gözden geçirmeyi ve  güncellemeyi
 • Hedeflenen enerji performansına ulaşmak için gerekli insan gücü, finansal ve diğer kaynakları temin etmeyi ve optimum şekilde kullanmayı,
 • Sektördeki yenilikleri takip ederek ve sektöre yön vererek, enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer yasal şartlara uymayı,
 • Dokümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, sistemi ve performansını belirli periyodlarda gözden geçirmeyi, güncellemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, satın alınacak malzeme ve hizmetler için enerji verimliliği yüksek teknoloji ve uygulamaları tercih ederek enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Enerji yönetim süreci ile ilgili tüm bilgimizi, kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin, müşteri ve paydaşların enerji verimliliği ve enerji bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak için kullanmayı

taahhüt ederiz.


 

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

İZMİR DOĞALGAZ A.Ş. olarak bağlı bulunduğumuz mevzuatlara ve standartlara tam uyum sağlayarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin sürekli en üst düzeyde tutulması amacımızdır.

Bu doğrultuda;

 • Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesinde;
  • Şeffaflık,
  • Erişilebilirlik,
  • Cevap verilebilirlik,
  • Objektiflik,
  • Müşteri odaklı yaklaşım,
  • Hesap verebilirlik,
  • Sürekli iyileştirme

olarak benimsediğimiz değerlerimizi prensip haline getireceğimizi;

 • Müşterilerimizden iletilen her türlü şikayet ve öneriyi bir fırsat olarak değerlendirip süreçlerimizi geliştireceğimizi,
 • Müşterilerimizin bize kolaylıkla ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızı, müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmayı,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve şikayetlerin ele alınmasında yasal mevzuata uygun davranılacağını,
 • Teknolojik gelişmelerden faydalanarak müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılayacağımızı,
 • Müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde bir yönetim sistemi oluşturmayı ve bu sisteme bağlı kalmayı

Kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, şirketin mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin saklanması hususundaki prensiplerin belirlenmesi, Anayasa’nın 20’nci maddesi ve Kanun ve ilgili mevzuatlarına uyum sağlanması ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasından ibarettir.

Şirketin kurumsal vizyonu ve misyonu doğrultusunda, aşağıdaki kazanımların elde edilmesi amaçlamaktadır:

 • Yasal gereksinimlere uyumlu olunması
 • Kurum itibarının korunması
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığının artırılması
 1. KAPSAM

Bu politikada yer alan hükümler ve ilkeler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerle ilgili, fiziksel veya dijital olarak erişilebilen her türlü kişisel veri içeren bilgi ve belge için geçerlidir. Bu politika, şirket adına çalışan üçüncü tarafların, mevcut ve potansiyel müşterilerin, şirket iş ortaklarının, ziyaretçilerinin, çalışan adaylarının ve çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine yöneliktir.

 1. TANIMLAR

Şirket: İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.

Politika: Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 1. POLİTİKA AKIŞI
  1.  Kişisel Verilerin Korunması Prensipleri

Şirket süreçlerinde kullanılan veriler yasada öngörüldüğü şekilde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri olarak sınıflandırılır, aşağıdaki prensiplere göre işlenir, güvenli bir şekilde muhafaza edilir ve üçüncü taraflara aktarılır.

 1. Gizlilik

Şirket dâhilindeki kişisel verilerin işlenme süreçlerinin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda İzmir Doğalgaz, kişisel verilere yetkisiz her türlü erişimi olanaklar elverdiği ölçüde engeller,  mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbiri bünyesinde uygular ve buna ilişkin denetimleri periyodik olarak gerçekleştirir.

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

Şirket, kişisel verileri kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde eder ve işler.

 1. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Şirket tarafından kişisel veriler, tam ve doğru bir şekilde muhafaza edilir ve gerektiğinde güncellenir. Şirket, kişisel verilerin doğru veya güncel olmaması halinde söz konusu verilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi veya silinmesini tespit etmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.

 1. Belirlilik ve Şeffaflık

Şirket, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işler ve ilgili kişiye şeffaf kıldığı veri toplama ve işleme amaçları haricinde, başkaca amaçlarla veri işlemez. Amacın meşru olması, şirketin işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, yalnızca belirtilen amaç ile tutarlı olacak şekilde ve bu bağlamda makul bir sınırlama yapılarak işlenir. İleride söz konusu olabilecek olası veri işleme amaçları için kişisel veri toplanmayacağı gibi, kişisel verilerin elde edilme amacına uygun olmayan hiçbir şekilde bu veriler kullanılmaz, işlenmez ve aktarılmaz.

Minimum veri ilkesi uyarınca kişisel veriler, elde edilme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutulmakta olup, bu amaç kapsamında gereksinim olmayan veriler tutulmaz.

 

 1. Sınırlı Süre

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalkması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilişkin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak şekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler şirket tarafından “Veri Saklama ve İmha Politikası” nda belirtildiği üzere, belirli aralıklarla kontrol edilerek, verilerin saklandığı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduğu ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Seçim ve Onay

Şirket, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak veri sahibini tam ve gereği gibi bilgilendirir. Gereken durumlarda, veri sahibinin söz konusu işleme ile ilgili olarak onayını alır, vermiş olduğu onayı dilediğinde geri çekme veya verileri ile ilgili talepte bulunma seçeneği sunar. Şirket, ilgili veri sahibi kişi onayını geri aldıktan sonra, ilgili kişiye ait kişisel verileri işbu Politika’da belirtilen diğer prensipler dâhilinde ele alır.

 1. Yaptırım

Bu politikanın ihlali durumunda, şirketin KVK Komitesi derhal haberdar edilmelidir. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, politikayı ihlal eden kişiler için disiplin cezası uygulama, iş akitlerini feshetme, askıya alma veya yargı yoluna başvurma ve politikayı ihlal eden ve kişisel verilerin korunması ile alakalı diğer gereklilikleri yerine getirmeyen kişiler ile alakalı iddiada bulunma hakkını saklı tutar.

 1. Gözden Geçirme

Bu politika yıllık olarak ve gereken durumlarda gözden geçirilir.

 1. Politika Dağıtımı

Bu politika, İnsan Kaynakları ve Kalite bölümü tarafından şirket yazılımında ve şirketin kurumsal web sitesinde çalışanlar ile vatandaşların erişimi için yayınlanır.