Politikalarımız

İzmir Doğalgaz temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş, uluslararası işletim ve yönetim prensipleri doğrultusunda; 

 • Toplam kalite anlayışını ön planda tutarak, ürettiği hizmetlerin kalitesini sürekli ölçmeyi, değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Müşterilerinin beklentilerinin ötesine geçmeyi, yürüttüğü her faaliyette hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerini yürürlükteki Çevre ve İş Güvenliği yasal mevzuatları çerçevesinde yürütmeyi, 
 • Çevre kirliliğini oluşturmadan önlemek, oluşan atıkları uygun metotlarla bertaraf etmeyi ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çevre boyutlarımızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
 • Yürüttüğü tüm faaliyetlerde insan sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek riskleri ve meslek hastalıklarını önlemeyi ve bu konuda tedbirler almayı,
 • Çalışanlarını, kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,
 • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında; çalışanlarının ve paydaşlarının eğitim ve iletişim kanallarıyla bilincini arttırmayı,
 • İçinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre duyarlılığı yaklaşımları ile müşteri memnuniyetini sağlayan, güvenli, ekonomik ve bilimsel temellere dayanan bir hizmet anlayışıyla çalışmayı, 
 • Kendisiyle çalışan diğer firmaların da Kalite Yönetim Sistemi konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmayı,
 • Doğalgaz yan sektörünün gelişimini desteklemeyi,
 • Ekip ruhunu benimseyen, öğrenmeye ve yeniliğe açık, işini takip eden elemanlarla çalışmayı,
 • Doğalgaz kullanımını hızla tüm kentte yaygınlaştırmayı ve işini yaparken yerel yönetimlerin desteğini sağlamayı,
 • Taahhüdü altında olan tüm işlerini kusursuz ve zamanında yerine getirmeyi,

Kabul ve taahhüt etmektedir.   
 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İZMİR DOĞALGAZ A.Ş. olarak, iş sürekliliğini sağlamak ve riskleri minimize ederek güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak, hasar riskini en aza indirmek, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması adına; tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı bilgi varlıklarımızı(1) korumak en temel amacımızdır.

Bu doğrultuda;

 • Bilginin herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacağını,
 • Bilgilerin gizliliğinin sağlanacağını,
 • Bilgi bütünlüğünün muhafaza edileceğini,
 • Muhafaza edilen iş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacağını,
 • Yasal ve Mevzuat gereksinimlerinin, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlerin sürekli izleneceğini,
 • İş Sürekliliği Planlarının geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacağını (2),
 • Bilgi Güvenliği Eğitiminin tüm çalışanlar için geçerli olacağını,
 • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlallerinin raporlanacağını ve araştırılmasının sağlanacağını,
 • Prosedürlerin, politikayı destekleyici şekilde hazırlanacağını, (Virüse karşı korunma, şifreleme ve süreklilik planları, vb.)
 • Tüm yöneticilerin Politikanın sürdürülmesi ve uygulanmasından ve personel dahil tüm paydaşları tarafından anlaşılmasından doğrudan sorumlu olduğunu

Kabul ve taahhüt ederiz

 

(1) Bilgi farklı formatlarda var olabilir; herhangi bir manyetik ortam (DVD, bellek çubuğu, vb.), basılı ya da yazılı kağıt, faks, sözlü konuşmalar (tele konferans, video konferans, vb.)

(2) Bu plan gerektiğinde kullanıcıların bilgileri ve temel hizmetlere erişim sağlar.

*** Politika, Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından yıllık olarak gözden geçirilmektedir.***


 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

 • Doğalgaz dağıtım faaliyetlerimizde, enerji kaynaklarını ve kullanım alanlarını iyi değerlendirip, etkin bir şekilde yönetmeyi,
 • Enerji yönetim sürecine bağlı olarak amaçları ve enerji hedeflerini oluşturulmayı, sistemi düzenli olarak gözden geçirmeyi ve  güncellemeyi
 • Hedeflenen enerji performansına ulaşmak için gerekli insan gücü, finansal ve diğer kaynakları temin etmeyi ve optimum şekilde kullanmayı,
 • Sektördeki yenilikleri takip ederek ve sektöre yön vererek, enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer yasal şartlara uymayı,
 • Dokümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, sistemi ve performansını belirli periyodlarda gözden geçirmeyi, güncellemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, satın alınacak malzeme ve hizmetler için enerji verimliliği yüksek teknoloji ve uygulamaları tercih ederek enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Enerji yönetim süreci ile ilgili tüm bilgimizi, kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin, müşteri ve paydaşların enerji verimliliği ve enerji bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak için kullanmayı

taahhüt ederiz.


 

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

İZMİR DOĞALGAZ A.Ş. olarak bağlı bulunduğumuz mevzuatlara ve standartlara tam uyum sağlayarak, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin sürekli en üst düzeyde tutulması amacımızdır.

Bu doğrultuda;

 • Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesinde;
  • Şeffaflık,
  • Erişilebilirlik,
  • Cevap verilebilirlik,
  • Objektiflik,
  • Müşteri odaklı yaklaşım,
  • Hesap verebilirlik,
  • Sürekli iyileştirme

olarak benimsediğimiz değerlerimizi prensip haline getireceğimizi;

 • Müşterilerimizden iletilen her türlü şikayet ve öneriyi bir fırsat olarak değerlendirip süreçlerimizi geliştireceğimizi,
 • Müşterilerimizin bize kolaylıkla ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızı, müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmayı,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve şikayetlerin ele alınmasında yasal mevzuata uygun davranılacağını,
 • Teknolojik gelişmelerden faydalanarak müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılayacağımızı,
 • Müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde bir yönetim sistemi oluşturmayı ve bu sisteme bağlı kalmayı

Kabul ve taahhüt ederiz.