KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“İzmir Doğalgaz” veya “Şirket”) olarak hizmetlerimizi abonelerimize en iyi şekilde sunabilmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, İzmir Doğalgaz tarafından sunulan ürün, hizmet veya ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

İzmir Doğalgaz olarak, kimlik veriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi ve kan grubu gibi bilgileriniz de dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.), iletişim verileriniz, finansal verileriniz, imza veriniz, abone numaranız, sayaç bilginiz, tarafımıza iletmeniz halinde sağlık verileriniz, dernek/vakıf üyelik bilgileriniz vb. özel nitelikli kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dijital iz verileriniz, çağrı merkezimizi aradığınızda işitsel verileriniz, şirket binamız veya istasyonlarımız ile çözüm merkezi veya abone merkezlerimizi ziyaretiniz halinde kamera görüntüleriniz,

 • Doğalgaz kurulum, satış, işletme, kontrol, bakım, onarım faaliyetlerinin ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sayaç bağlanması, okunması, teslim edilmesi, değiştirilmesi, sonlandırılması, sökülmesi, mühür takılması, gaz açma/kesme faaliyetlerinin yürütülmesi dâhil abonelik işlemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması kapsamında talep ve şikâyetlerin yönetilmesi ve cevaplanması, bilgilendirme yapılması,
 • İhbar ve hasar süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tüketim ve kayıp, kaçak tüketimin kontrolünün ve tespitinin yapılması,
 • Doğalgaz kullanımlarının faturalandırılması, ödenmeyen faturalardan kaynaklanan borçların ve ödemelerin takip edilmesi, ihbarnamelerin dağıtılması, tahsilat ve gerekli durumlarda hukuki süreçlerin takip edilmesi,
 • EPDK dâhil resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin cevaplanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Açık rızanız olması halinde ürün ve hizmetlerin pazarlama (analiz, genel ve özel teklifler sunulması, tanıtım, reklam, kampanya, çekiliş, promosyon, yarışma yapılması, hediye gönderilmesi) süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla bilgilendirme yapılması, aylık bülten gönderilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Şirket binamız veya istasyonlarımız ile çözüm merkezi veya abone merkezlerimizin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgi ve veri güvenliğinin temini ve bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
 • İnternet sitesinin ziyaret edilmesi halinde 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması,
 • İnternet sitemize üye olmanız halinde üyeliğinizin oluşturulması (son fatura bilgisi sorgulama, kimlik no. – telefon no. – e-mail bilgi güncelleme, en son girilmiş abone + sayaç durum bilgisi, sözleşme sonlandırma)
 • Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Saklama süresi sona eren veya işleme amacı ortadan kalkan kişisel verilerinizin silme, yok etme, anonimleştirme işlemine tabi tutulması ve

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu dâhil mevzuata, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu Koloğlu Holding şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz İzmir Doğalgaz’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız, bilgi teknolojileri ve güvenlik şirketlerine, dijital arşiv firması, nakliye firması, yetkili iç tesisat firmaları, müşavir firmalar da dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalar ile iş süreçlerine destek vermeleri maksadı ile Şirket’in bağlı bulunduğu Koloğlu Holding ve Koloğlu Holding bünyesinde bulunan grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, telefon, faks, e-posta vb. kanallar ile çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitesi üzerinden, çözüm merkezi ve abone merkezi noktalarından, resmi kurumlardan, kullandığımız uygulamalardan (Evrak Kayıt Yönetim Sistemi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi vb.) ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından, kapalı devre kayıt sistemlerinden toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı http://www.izmirgaz.com.tr/files/VERI_SORUMLUSUNA_BASVURU_FORMU.pdf ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • 2821 Sokak No:94/F Halkapınar/İZMİR Genel Müdürlük adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
 • Şirket’in kayıtlı izmirgaz@hs03.kep.tr elektronik posta adresine (KEP) veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin  kvk@izmirgaz.com.tr mail adresine veya 
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiye http://www.izmirgaz.com.tr/files/KVKIP.pdf adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

**********************************************************************************************************

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“Şirket”) olarak, Şirketimiz çalışan adayı olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, psikoteknik test sonuçlarınız, özgeçmişiniz veya iş başvuru formu içerisinde iletmeniz halinde sağlık verileriniz, dernek/vakıf/sendika üyelik bilgileriniz, adli sicil bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; mülakat ve test süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizi ziyaretiniz halinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması kapsamında kamera görüntülerinin alınması, Şirket içi organizasyon, toplantı, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerde görsel, işitsel ve diğer verilerinin işlenerek basın yoluyla, internette, dergi, gazete veya diğer mecralarda yayınlanması, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek veya grup şirketlerimizde mevcut olan uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecek ve açık rızanızın bulunması halinde 12 ay süre ile fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca veri işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri çerçevesinde silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerine tabi tutulacaktır.

Sistemimizde bulunan özgeçmişinizi 1 senenin dolmasından sonra güncellememeniz halinde özgeçmişiniz sistemimizden silinecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçi vb. işbirliği içerisinde bulunulan firmalara ve Şirket grup şirketlerine aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular ve kamera kayıtları yoluyla, iş birliği içinde bulunulan işe alım firmaları, Şirket’in grup şirketleri aracılığıyla ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.izmirgaz.com.tr linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • 2821 Sokak No:94/F 35110 Halkapınar-İzmir (Şirket Genel Müdürlük) adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirketimizin izmirgaz@hs03.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvk@izmirgaz.com.tr adresine; veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 

AYDINLATMA METNİ MOBİL UYGULAMA

Aydınlatma Metni

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İZMIR DOĞALGAZ DAĞITIM TICARET VE TAAHHÜT A.Ş (‘’İzmir Doğalgaz’’ veya “Şirket” tarafından hazırlanmıştır.  Şirket mobil uygulaması üzerinden sizlere daha iyi ve hızlı bir hizmet vermek amacıyla hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-İZMİR DOĞALGAZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız, TCKN bilgileriniz, doğum tarihi
 • İletişim Bilgileriniz : şayet abone değilseniz cep telefonunuz, telefon numaranız,, e posta adresiniz
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, cihaz bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri, gezinti bilgileri,
 • Ticari İletişim Bilgileriniz: Tarafınızın onayı halinde şirketimizin Pazarlama faaliyeti kapsamında yine tarafınızın belirlediği kanallar üzerinden tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi için verdiğiniz veriler

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 • AMAÇ VE YÖNTEM

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve üyelik bilgileriniz, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerin internet sitemiz ya da mobil uygulamamız üzerinden yaptığınız alışveriş ya da tarafımıza gösterdiğiniz posta yoluyla elektronik veya fiziki ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir. Daha detaylı bilgi için Şirket Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve Çerez Politikası’na bakabilirsiniz.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden ürünlerimizin üyelik işlemlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgilendirme ve ürün tanıtımı yapılması, sizlere öneri sunabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili bilgi verilme süreçlerinin yönetimi,
 • Abonelik bilgilerine üyelerin erişimi ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden ürünlerimizin abonelik sözleşmesi sona erdirme  işlemlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden vezne işlem randevu alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden Endeks bildirimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden Borç sorgulama ve geçmiş dönem fatura bilgilerine erişim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden Proje bilgilerine erişim ve gaz açma randevu sorgulama faaliyeterinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden abonelerin dilekçe başvuruları ve durum sorgulama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden abonelerin iletişim bilgileri güncelleme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden abonelerin talep, şikayet bildirimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama üzerinden abonelerin187 İhbar Kayıt süreçlerinin yürütülmesi,
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Operasyonların güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Sizin memnuniyetinizi arttırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Süreçlerinize yönelik yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi,
 • Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • İzmir Doğalgaz mobil uygulaması üzerinden üyeliğin gerçekleştirilmesi,
 • Üye girişinin yapılabilmesi ve üyelik bilgilerinin kaydedilmesi,
 • İzmir’in yakıt ihtiyacını karşılamak,
 • Çevre ve insan sağlığına katkıda bulunmak,
 • Doğal gaz abonelik işlemlerini yürüterek kullanıcıya iletmek,
 • Doğal gaz sözleşme ve fesih işlemlerini yürütmek,
 • Gaz açma/kapama faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Kullanıcı faturalandırma işlemlerini yürütmek
 • Talep şikâyet sürecini yönetmek
 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına ekleyerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; kurumumuz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması, tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
 • Şirketimizin meşru menfaatlerini sağlamak amacıyla.
 • İlgili kanunlar kapsamında hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu oluşan sözleşme bedellerinin ödenebilmesi amacıyla,
 • Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Biyometrik ve ıslak imzalarınız ile sözleşmesel ilişkimizin kurulabilmesi amacıyla,
 • Uyarı mesajlarının gönderilmesi Üyelikle ilgili bilgilendirme yapılması, üyelik sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • Hedeflenmiş reklam ve tanıtımların yapılması, istatiksel çalışmaların yapılması, Şirket adına genel ve özelleştirilmiş kampanyalar, tanıtımlar, anket çalışması, reklam ve promosyon faaliyeti olmak üzere her türlü pazarlama faaliyeti kapsamında kendi belirtlediğiniz kanallar üzerinden tarafınıza 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşlem güvenliği bilgileriniz, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerin internet sitemiz ya da mobil uygulamamız üzerinden yaptığınız alışveriş ya da tarafımıza gösterdiğiniz posta yoluyla elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Operasyonların güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Hukuk işlerinin  takibi ve yürütülmesi,
 • İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi üye olan kullanıcıların iletişim verilerine gönderilen kod ile , üye olmayanların ise kimlik bilgilerinin teyit edilmesi.

B- HUKUKİ SEBEPLER

Verileriniz yukarıda yazan amaçlarla KVKK’nın 5., 6. 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer alan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak belirli, açık ve meşru amaçlarla internet sitemiz,  web sitesine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamamız ve çağrı merkezi kayıtlarımızla ile Şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.  Müşterilerimizin/ilgililerin, abonelerimizin ve web sitemizi veya mobil uygulamamız kullanan üyelerin ve 3. Kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.

 • 6698 sayılı KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ŞİRKET’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,Yurtdışında kişisel veri aktarımı yapılması halinde açık rızanız bulunması

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirket’in ticari ve idari faaliyetlerini yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirket’in ticari faaliyeti kapsamındaki hizmetlerini yürütebilmesi, Şirket’in güvenliği ve ticari hayatını sürdürebilmesi yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla da toplanan kişisel verileriniz; yine aynı amaçlarla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, hissedarlarımızın bağlı bulunduğu ve hissedarı olduğu şirketlerle paylaşabiliyoruz.

Danışmanlık aldığımız mesleki danışmanlar, hukuk büroları, ıp alanında Teknik hizmet sağlayıcıları, avukatlar, muhasebeciler ve denetçiler, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve iştirak şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, EPDK’ya, Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize, Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçindeki özel ve kamu tüzel kişiliklerine, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçinde kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine; Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşıyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi ihtarname gönderilmesinin gerekmesi durumunda notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.

Şirket faaliyetlerimizi ve idaresini yürütürken kullandığımız Microsoft Office, Google, Zoom programlarının, programın kendi bulut sunucusuna yedeklenmekte ve böylece kişisel verilerin bu programların sunucusuna aktarımı gerçekleşmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz.

ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz yukarıda yer alan kişisel verilerinizin, yukarıda da söz ettiğimiz gibi seçiminiz doğrultusundaki amaç/amaçlar çerçevesinde, Firmamıza ait ürünlerin satışının tanıtımının yapılması amacıyla ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla tarafınıza yapılacak Firma ürünleriyle ilgili her türlü satış tanıtım faaliyetinde kullanılmak üzere ve anket iletişiminde kullanılması gibi diğer meşru amaçlarla işlenmek üzere Firmamızın ilgili sistemlerinde kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda ve yukarıda belirtilen işleme amaçları çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız reklam ajansları gibi yurt içi üçüncü kişilere, yurt içinde  mukim  işbirliği içinde olduğumuz tedarikçi grup şirketlerine ve bu kapsamdaki tedarikçi bilgisayar sistemlerine teknik altyapı hizmetleri veren diğer firmalara aktarılacağını, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı Politika'ya şirket internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

4-  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’ UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi şirket internet sitesinden ya da şirket adresinden  edineceği formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını“1561 Sokak No:3 Konak-İzmir” (Şirket Genel Müdürlük) adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.izmirgaz.com.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması Politikasında” bulabilirsiniz.

 

 AYDINLATMA METNİ AKILLI GÖZLÜK.

Aydınlatma Metni

 

 

İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu bir şekilde hareket etmekte olup kişisel verilerinizin gizliliği hususunda azami hassasiyeti göstermektedir.

Doğal gaz açılış işlemi sebebiyle konutunuzda/ işyerinizde çekili bulunan doğal gaz tesisatı ve eklentileri ile doğal gaz açılış işleminin daha güvenli yapılması için İzmir Doğalgaz personeli işlem sırasında akıllı gözlük kullanarak faaliyeti daha güvenli bir şekilde gerçekleştirecek olup bu faaliyet esnasında görsel ve işitsel verileriniz işlenmekte, talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve işleme amacının gerekli kıldığı sürelerin sonunda Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Genel aydınlatma metnimize ve Kanun kapsamında kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızda kullanabileceğiniz “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” muza www.izmirgaz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.