KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“İzmir Doğalgaz” veya “Şirket”) olarak hizmetlerimizi abonelerimize en iyi şekilde sunabilmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, İzmir Doğalgaz tarafından sunulan ürün, hizmet veya ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

İzmir Doğalgaz olarak, kimlik veriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi ve kan grubu gibi bilgileriniz de dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.), iletişim verileriniz, finansal verileriniz, imza veriniz, abone numaranız, sayaç bilginiz, tarafımıza iletmeniz halinde sağlık verileriniz, dernek/vakıf üyelik bilgileriniz vb. özel nitelikli kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dijital iz verileriniz, çağrı merkezimizi aradığınızda işitsel verileriniz, şirket binamız veya istasyonlarımız ile çözüm merkezi veya abone merkezlerimizi ziyaretiniz halinde kamera görüntüleriniz,

 • Doğalgaz kurulum, satış, işletme, kontrol, bakım, onarım faaliyetlerinin ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sayaç bağlanması, okunması, teslim edilmesi, değiştirilmesi, sonlandırılması, sökülmesi, mühür takılması, gaz açma/kesme faaliyetlerinin yürütülmesi dâhil abonelik işlemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması kapsamında talep ve şikâyetlerin yönetilmesi ve cevaplanması, bilgilendirme yapılması,
 • İhbar ve hasar süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tüketim ve kayıp, kaçak tüketimin kontrolünün ve tespitinin yapılması,
 • Doğalgaz kullanımlarının faturalandırılması, ödenmeyen faturalardan kaynaklanan borçların ve ödemelerin takip edilmesi, ihbarnamelerin dağıtılması, tahsilat ve gerekli durumlarda hukuki süreçlerin takip edilmesi,
 • EPDK dâhil resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin cevaplanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Açık rızanız olması halinde ürün ve hizmetlerin pazarlama (analiz, genel ve özel teklifler sunulması, tanıtım, reklam, kampanya, çekiliş, promosyon, yarışma yapılması, hediye gönderilmesi) süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla bilgilendirme yapılması, aylık bülten gönderilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Şirket binamız veya istasyonlarımız ile çözüm merkezi veya abone merkezlerimizin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgi ve veri güvenliğinin temini ve bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
 • İnternet sitesinin ziyaret edilmesi halinde 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması,
 • İnternet sitemize üye olmanız halinde üyeliğinizin oluşturulması (son fatura bilgisi sorgulama, kimlik no. – telefon no. – e-mail bilgi güncelleme, en son girilmiş abone + sayaç durum bilgisi, sözleşme sonlandırma)
 • Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Saklama süresi sona eren veya işleme amacı ortadan kalkan kişisel verilerinizin silme, yok etme, anonimleştirme işlemine tabi tutulması ve

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu dâhil mevzuata, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu Koloğlu Holding şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz İzmir Doğalgaz’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız, bilgi teknolojileri ve güvenlik şirketlerine, dijital arşiv firması, nakliye firması, yetkili iç tesisat firmaları, müşavir firmalar da dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalar ile iş süreçlerine destek vermeleri maksadı ile Şirket’in bağlı bulunduğu Koloğlu Holding ve Koloğlu Holding bünyesinde bulunan grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, telefon, faks, e-posta vb. kanallar ile çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitesi üzerinden, çözüm merkezi ve abone merkezi noktalarından, resmi kurumlardan, kullandığımız uygulamalardan (Evrak Kayıt Yönetim Sistemi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi vb.) ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından, kapalı devre kayıt sistemlerinden toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı http://www.izmirgaz.com.tr/files/VERI_SORUMLUSUNA_BASVURU_FORMU.pdf ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • 2821 Sokak No:94/F Halkapınar/İZMİR Genel Müdürlük adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
 • Şirket’in kayıtlı izmirgaz@hs03.kep.tr elektronik posta adresine (KEP) veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin  kvk@izmirgaz.com.tr mail adresine veya 
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiye http://www.izmirgaz.com.tr/files/KVKIP.pdf adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

****************************************************************************************************************************************

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“Şirket”) olarak, Şirketimiz çalışan adayı olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, psikoteknik test sonuçlarınız, özgeçmişiniz veya iş başvuru formu içerisinde iletmeniz halinde sağlık verileriniz, dernek/vakıf/sendika üyelik bilgileriniz, adli sicil bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; mülakat ve test süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizi ziyaretiniz halinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması kapsamında kamera görüntülerinin alınması, Şirket içi organizasyon, toplantı, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerde görsel, işitsel ve diğer verilerinin işlenerek basın yoluyla, internette, dergi, gazete veya diğer mecralarda yayınlanması, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek veya grup şirketlerimizde mevcut olan uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecek ve açık rızanızın bulunması halinde 12 ay süre ile fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca veri işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri çerçevesinde silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerine tabi tutulacaktır.

Sistemimizde bulunan özgeçmişinizi 1 senenin dolmasından sonra güncellememeniz halinde özgeçmişiniz sistemimizden silinecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçi vb. işbirliği içerisinde bulunulan firmalara ve Şirket grup şirketlerine aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular ve kamera kayıtları yoluyla, iş birliği içinde bulunulan işe alım firmaları, Şirket’in grup şirketleri aracılığıyla ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.izmirgaz.com.tr linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • 2821 Sokak No:94/F 35110 Halkapınar-İzmir (Şirket Genel Müdürlük) adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirketimizin izmirgaz@hs03.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvk@izmirgaz.com.tr adresine; veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.