Doğalgaz Şebekesi Güvenliği

Doğalgaz altyapı şebekesi; onaylı nazım imar planı, uygulama imar planları ve bu planlarda öngörülen yapılaşma ve nüfus yoğunlukları esas teşkil etmek üzere, nüfus artış oranı, ortalama hane halkı büyüklüğü, enerji tüketim alışkanlıkları, iklim, İzmir için geçerli birim tüketim miktarı, işyerleri ve sanayi gibi büyük tüketicilerin yakıt tüketimleri göz önüne alınarak yapılmaktadır.

Doğalgaz şebekesi yapım ve işletmesinde; Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, belde belediyeleri, AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) ve AYKOME ile bağlantılı kuruluşlar, yerel itfaiye ve güvenlik birimleri ile ortaklaşa çalışılmaktır.

İzmir Doğalgaz tarafından lisans alanı içerisinde gerçekleştirilen doğalgaz altyapı güvenliği 3 aşamada oluşturulmaktadır.

 • Şehiriçi altyapı
 • Bina İçi tesisat
 • Gaz yakma cihazları

Güvenlik Tedbirlerimiz

 • Gaz arzının sürekliliği ve güvenliğinin sağlanabilmesi için acil gaz kesme vana, regülatör ve filtre gibi tüm ekipmanlar yedeklidir. 
 • Herhangi bir arıza durumunda ilgili noktanın izole edilerek arızadan etkilenen alanın azaltılmasını sağlayan vana ve branşmanlar konulmuştur. 
 • Bina bağlantı borularında arıza durumunda otomatik gaz kesme vanası devreye girmektedir. 
 • Bina girişlerinde bulunan servis regülatörlerinde arıza veya bina ana kolon tesisatında oluşabilecek kırılma/kopma durumlarına karşı otomatik gaz kesme vanası bulunmaktadır. 
 • Altyapıda kullanılan tüm malzeme ve ekipmanların tasarım ve imalatında yüksek düzeyde emniyet faktörü kullanılmaktadır. 
 • Tüm altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından işletme basıncının 1,5 katı basınçta mukavemet testi ve gaz verilmeden önce kesin sızdırmazlık testi yapılmaktadır. Ayrıca çelik hatlardaki tüm kaynaklarda tahribatsız muayene filmi çekilmektedir.   

Bina İçi Tesisat ve Gaz Yakma Cihazlarıyla İlgili Zorunlu Emniyet Sistemleri

 • İzmir Doğalgaz lisans bölgesindeki tüm uygulamalarda; bina girişinde ana kapatma vanası ile deprem durumunda binaya gaz girişini kesen deprem vanası montajı zorunludur. 
 • Bina kolon tesisatında oluşabilecek gaz kaçakları yukarıda biriktiğinden, gazın tahliye edilebilmesi için merdiven boşluğunda, kullanılmayan alanlarda ve mutfaklarda havalandırma menfezi ile gerektiğinde gazı kapatmak için daire ve bina girişlerinde kapatma vanası gibi önlemler alınmaktadır. 
 • Bacaya bağlanan tipte kombi ve sobalarda TSE (Türk Standartları Enstitüsü) uygunluk belgesi aranmaktadır. 
 • Bina içi tesisatlarda sızdırmazlık ve yüksek basınçlı hava testinin yanı sıra gözle kontrol yapılarak, gaz tesisat borularının bina taşıyıcı sistemlerine zarar vermeden yapılması sağlanmaktadır.
 • Standart ve CE belgesi olmayan gaz alarm cihazları kabul edilmemekte, gaz açma işlemleri sırasında mutlaka çalışır durumda oldukları kontrol edilmektedir. 

Ayrıca;

 • İzmir Doğalgaz şartnamelerinde bacalı cihazın bulunduğu mahalde CE belgeli CO (karbon monoksit)  detektörü kullanılması zorunludur.
 • Yetkili iç tesisat firmaları tarafından gerçekleştirilen bina ve daire içi tesisat işlemlerinde kullanılan malzeme ve sorumlu teknik personel İzmir Doğalgaz’a proje kapsamında bildirilmektedir. İzmir Doğalgaz mühendis ve teknisyenlerince yapılan test ve kontrollerde tam uygunluk görülmediğinde, gaz açma işlemi söz konusu eksiklik giderilinceye kadar yapılmamaktadır. 
 • Bacalı cihazlar kesinlikle ıslak zemin ya da standartlara uygun olmayan alanlara konulmamaktadır. 
 • Baca tesisatında sadece üretici firma tarafından temin edilen orijinal bağlantı parçalarının kullanılmasına izin verilmektedir. 
 • İzmir Doğalgaz şartnamesine göre bir baca ile irtibatlandırılan atık gaz bağlantılarında sadece esnek çelik boruların kullanılmasına izin verilmekte ve uygulamalarda kesinlikle TSE’nin ilgili standartlarına uyulmaktadır.
 • İzmir Doğalgaz’ın yaptığı uygulamalarda müstakil olmayan şönt ve adi şönt (ortak) bacalara doğalgazlı cihaz bağlanmasına izin verilmemektedir.

İzmir Doğalgaz tarafından periyodik zamanlarda doğalgaz kullanan merkezi ve bireysel sistemlerin kontrolleri yapılmakta, Doğalgaz Acil Müdahale Ekipleri 24 saat aralıksız hizmet vermekte ve herhangi bir ihbarın ardından en kısa süre içerisinde söz konusu adrese ulaşılmaktadır.